Právì se nacházíte: 5046844124

Profil zadavatele pro veøejné zakázky

Zadavatelé veøejných zakázek mají již od 15. záøí 2010 povinnost uveøejòovat nìkteré dokumenty k veøejným zakázkám (tj. písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním øízení na profilu zadavatele). Od 1. dubna 2012 díky tzv. transparentní novele zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, je tato povinnost rozšíøena na širší okruh dokumentù ale i zadávacích øízení. Zadavatelé si musí zøídit profil zadavatele a uveøejnit na nìm informace o zakázkách, které pøevyšují hodnotu 500 000,- Kè.

Profil zadavatele je podle zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, elektronický nástroj, který umožòuje neomezený dálkový pøístup a na kterém zadavatel uveøejòuje informace a dokumenty ke svým veøejným zakázkám. Tento nástroj jste právì navštívili a mùžete využít jeho plnì bezplatných služeb.

Veøejné zakázky a zadavatelé

Zadání veøejné zakázky není v dnešní dobì pøíliš komplikovaným procesem, ovšem je zapotøebí mít nejen podrobnou znalost zejména zákona o zadávání veøejných zakázek (zákon è. 134/2016 Sb.), jeho provádìcích pøedpisù, stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj Èeské republiky, vyjádøení a rozhodnutí Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìže, ale i dalších právních norem (pøedevším obecných), a také urèité zkušenosti se zadávacím procesem.

Nástrojem, který by mìl zadavatelùm sloužit a ulehèovat jím práci, namísto toho, aby se stali otroky takového systému, by se mìl stát právì Vámi navštívený profil zadavatele. Jeho funkce je jednoduchá, je to nástìnka, na které mùže kterýkoliv zadavatel uveøejòovat informace ke svým veøejným zakázkách, a to bezplatnì a neomezenì. Mùže jít nejen o výzvy, zadávací dokumentace, ale i dodateèné informace, protokoly o jednání èi nejrùznìjší zprávy a výsledky.

Všeobecné informace o profilu zadavatele

Profil zadavatele na adrese www.profilzadavatele.cz je elektronickým nástrojem, který slouží zadavatelùm i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveøejòovací povinnost v souladu se zákonem o veøejných zakázkách a jeho provádìcích pøedpisech, a také zpøistupnili veøejné zakázky potenciálním dodavatelùm. Touto cestou je možné obdržet vyšší poèet uchazeèù, kvalitnìjší plnìní veøejné zakázky a také zamezit nekalým úkonùm,
které by mohly být podezøelé.

Nástroj profilzadavatele.cz je ideálním pomocníkem pøi plnìní povinností vyplývajícíchze zákona a o veøejných zakázkách v rámci zadavatelské èinnosti. Pracovník zadavatele èi osoba zastupující zadavatele si v tomto nástroji zøídí pøístupový (uživatelský) úèet a v rámci jeho administrace tzv. profil zadavatele. Pøidìlená adresa profilu je následnì oznámena do Vìstníku veøejných zakázek a následnì je možné nástroj plnì využít. V rámci nástroje lze vytváøet a spravovat daná zadávací øízení a v mezích tìchto zakázek uveøejòovat jednotlivé informace vèetnì pøiložených souborù èi dalších odkazù.

(c) 2010 - 2018 Chránìno právními pøedpisy l Profil zadavatele l Veøejné zakázky l 4352379924 l 251-252-7893